• Woensdag 6-november-2019 werd in ons clubgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De ledenopkomst was opnieuw erg laag. Conclusie: geen klachten over het beleid bij de club. Voorzitter Ron van Rosevelt opent de vergadering met het verzoek om 1 minuut stilte voor de in afgelopen seizoen overleden Vincent Verstegen (trainer/leider bij RCS), Joop van Beek (meerdere jaren als vrijwilliger verbonden aan onze vereniging) en Charmayne Holzslag (speler van ons vrouwenelftal).

  De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de Algemene ledenvergadering van 31 oktober 2018 worden vastgesteld. Er zijn geen ingekomen voorstellen. Wel een ingezonden brief waarin de zorg wordt geuit over het schoonhouden en beheren van de reclameborden rond de velden. De voorzitter geeft aan dat hier meer aandacht aan besteed gaat worden.

  Het Jaarverslag 2018/2019 van de secretaris, het Jaarverslag 2018/2019 van de sponsorcommissie en het Jaarverslag 2018/2019 van de penningmeester worden besproken. Vanwege het vertrek van een aantal leden uit de sponsorcommissie wordt gezocht naar nieuwe leden. Penningmeester Nils Koster geeft aan dat de club er financieel gezond voorstaat. De omzet in de kantine heeft een dusdanig niveau bereikt dat BTW-afdracht verplicht is. Er werden minder reiskosten gemaakt, o.a. omdat het vrouwenelftal minder ver behoeft te reizen.

  Het Verslag van de kascontrolecommissie 2018/2019 wordt behandeld. De kascontrolecommissie heeft na controle vastgesteld dat alle inkomsten en uitgaven correct zijn geregistreerd. 

  De Begroting 2019/2020 wordt vastgesteld. Het ingezette uitgavebeleid wordt voortgezet met een te verwachten positief resultaat. De contributieverhoging was in 2018 uitgesteld, omdat de Gemeente Vlissingen de veldhuur niet had verhoogd met 35%. Opnieuw is de veldhuur niet verhoogd en wordt de contributieverhoging doorgeschoven naar 1-juli-2020. 

  Martin Janse en Bert van der Linden worden opnieuw gevraagd om de kascontrolecommissie te vormen.

  Ron van Rosevelt, Wim Priem, Nando Pfaff en Anne Matze treden af als bestuurslid. Ze worden allen door de aanwezige leden  herkozen in het bestuur.  

  Tijdens de rondvraag wordt aan het bestuur de vraag gesteld of er nog steeds nagedacht wordt over een nieuwe kantine. Daar zijn wel ideëen over, waarbij gedacht wordt aan een kantine tegen de tribune tussen het hoofdveld en het kunstgrasveld. Er is contact met de Gemeente Vlissingen en een bouwbedrijf, maar alles bevindt zich nog in een prematuur stadium.

  Er wordt geïnformeerd naar de wijze waarop (oud-)leden zijn uitgenodigd voor de festiviteiten n.a.v. het 90-jarig jubileum van onze club. De voorzitter geeft aan dat er geen officiële uitnodigingen zijn uitgegaan naar (oud-)leden. Van veel oudleden waren de adresgegevens niet meer bekend of actueel. De kans was groot dat er iemand vergeten zou worden. Er is via sociale media, krant en advertentiebladen volop aandacht gegeven aan de festiviteiten, waarbij iedereen werd uitgenodigd. 

  De vergadering wordt hierna gesloten.