• Algemene ledenvergadering vv RCS maandag 13-november-2023 geschorst

  13 nov 2023
 • Maandag 13-november-2023 werd in ons clubgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2023 gehouden.
  De ledenopkomst was hoger dan andere jaren. Voorzitter Nando Pfaff opent de vergadering met het verzoek om 1 minuut stilte voor de in afgelopen seizoen overleden Edwin Tielman en Quinten Schuurman. Vanwege ziekte is één bestuurslid afwezig.
  De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de Algemene ledenvergadering van 7-november-2022 worden vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken/voorstellen.

  Het Jaarverslag 2022/2023 wordt besproken. De voorzitter vraagt of er aan- of opmerkingen zijn op het jaarverslag van de club of het door penningmeester Arjen Mondeel opgestelde financieel jaarverslag. Er wordt aandacht gevraagd voor de wet WBTR. De voorzitter geeft aan dat hiervoor een apart agendapunt is, waarbij een wijziging in de statuten wordt voorgesteld. Zonder kommentaar van de leden worden beide jaarverslagen vastgesteld.

  Het Verslag van de kascontrolecommissie 2022/2023 wordt behandeld. De kascontrolecommissie heeft na controle vastgesteld dat alle inkomsten en uitgaven correct zijn geregistreerd.

  De vergadering wordt daarna door omstandigheden door de voorzitter geschorst. U wordt z.s.m. geinformeerd door het bestuur over een nieuwe datum voor vervolg van de Algemene ledenvergadering.

  p.s. het Jaarverslag Seizoen 2022/2023 kan nog worden opgevraagd bij de voorzitter
  (mail naar voorzitter@vvrcs.nl