• Algemene Ledenvergadering v.v. RCS woensdag 31-oktober-2018

  2 nov 2018
 • Woensdag 31-oktober-2018 werd in ons clubgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De ledenopkomst was helaas historisch laag. Voorzitter Ron van Rosevelt opent de vergadering met het verzoek om 1 minuut stilte voor de in juni 2018 overleden Salvatore Agnello, meerdere jaren als vrijwilliger verbonden aan onze vereniging.

  De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de Algemene ledenvergadering van 1 november 2017 worden vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken en voorstellen.

  Het Jaarverslag 2017/2018 van de secretaris, het Jaarverslag 2017/2018 van de sponsorcommissie en het Jaarverslag 2017/2018 van de penningmeester worden besproken. De brutomarge is gedaald, reden zijn hogere inkoopprijzen, meer eigen gebruik door toename vrijwilligers/commissies en feestjes. Feestjes zullen worden afgeschaft, er zal gekeken worden hoe de verkoopprijzen aan te passen vanwege de verhoogde inkoopprijzen en  de stijging van de btw.

  Het Verslag van de kascontrolecommissie 2017/2018 wordt behandeld. De kascontrolecommissie heeft na controle vastgesteld dat alle inkomsten en uitgaven correct zijn geregistreerd.

  De contributieverhoging was in 2018 uitgesteld, omdat de Gemeente Vlissingen de veldhuur niet had verhoogd met 35%. De contributieverhoging wordt doorgeschoven naar 1-juli-2019. De prijzen in de kantine worden aangepast, omdat de inkoopprijzen gestegen zijn en de BTW omhoog gaat.

  RCS bestaat in 2019 90 jaar en de bedoeling is dat dit niet ongemerkt voorbij gaat. Wij willen dit vieren met een feestweekend en een wedstrijd tegen een betaald voetbalorganisatie!

  Dennis van Lomwel en Bert van der Linden worden gekozen als nieuwe kascontrolecommissie.

  Bert van der Linden wordt bedankt, als aftredend bestuurslid, voor zijn werk als penningmeester. Nils Koster wordt door de leden unaniem gekozen als opvolger. 

  Tijdens de rondvraag wordt aan het bestuur de vraag gesteld of er nagedacht wordt over een nieuwe kantine. Daar zijn wel ideëen over, waarbij gedacht wordt aan een kantine tegen de tribune tussen het hoofdveld en het kunstgrasveld.

  Vanuit de leden wordt gevraagd om aandacht voor de bejegening van de scheidsrechter. Het taalgebruik tegen de scheidsrechter is soms erg grof. Het bestuur zal hier aandacht voor vragen bij de teams.

  Het bestuur wordt gewezen op de wijze waarop de werkzaamheden aan de onlangs geplaatste zendmast worden uitgevoerd. Het bestuur heeft de Gemeente Vlissingen hierover reeds aangesproken, waarbij aangegeven wordt dat de aannemer z.s.m. de werkzaamheden keurig zal afronden.

  De vergadering wordt hierna gesloten.